Nieuws

berichten

Groeiagenda en investeringsfonds bieden kans voor mobiliteit Nederland

4 februari 2020

De Mobiliteitsalliantie is blij met de eerste stappen die het Kabinet zet voor een groeistrategie voor Nederland met bijbehorend investeringsfonds. In de strategie zijn mobiliteit en infrastructuur duidelijke pijlers. De kracht van de strategie is dat de beoogde investeringen en mobiliteit in samenhang worden bezien met andere relevante maatschappelijke opgaven. Vanavond vergadert de Tweede Kamer met minister Wiebes over de groeistrategie. De Mobiliteitsalliantie roept het Kabinet op om nu door te pakken door de eerste projecten te benoemen en bij de prioritering in te zetten op versterking van ons mobiliteitssysteem.

De bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland staan onder druk. In 2019 alleen al, is de filedruk met 17 procent gegroeid. Ook waarschuwen de openbaarvervoerders dat de grenzen van hun capaciteit al in 2025 worden bereikt. Bovendien moeten er vooral in en rond de grote steden komende jaren honderdduizenden woningen worden bijgebouwd en optimaal ontsloten. Als we niets doen komen onze bereikbaarheid, leefbaarheid, verduurzaming, economische groei en maatschappelijke participatie nog verder onder druk te staan. Na jarenlange bezuinigingen op mobiliteit, neemt het belang van extra investeringen steeds meer toe. Volgens Steven van Eijck, vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie, maakt de groeiagenda en het Investeringsfonds van het Kabinet grootschalige investeringen in mobiliteit weer mogelijk.

Deltaplan mobiliteit
Afgelopen jaar heeft de Mobiliteitsalliantie het Deltaplan Mobiliteit gepresenteerd. Dit plan biedt een blauwdruk voor ons toekomstig mobiliteitssysteem. Van Eijck: “Het Deltaplan en de beoogde groeistrategie van het Kabinet sluiten nauw op elkaar aan. Beide plannen richten zich op investeringen waarbij ‘oude keuzes’ worden losgelaten en nieuwe richtingen worden ingeslagen. Hierbij staat de beoogde samenhang van de investeringen met andere relevante maatschappelijke opgaven centraal. Denk aan verstedelijking, verduurzaming, maatschappelijke participatie en het Nederlands verdienvermogen.” Daarbij wordt volgens Van Eijck niet alleen ingezet op investeringen in infrastructuur, maar ook op slim en efficiënt gebruik. Bij het Deltaplan is een noodzakelijke investeringsagenda ontwikkeld dat aansluit bij de doelstellingen van de groeiagenda.

Nu doorzetten
Van Eijck waarschuwt tegelijkertijd dat de groeistrategie ook kwetsbaar is door de volgende kabinetten medeverantwoordelijk te maken voor verdere invulling en uitvoering. “In de politieke waan van de dag kunnen plannen daardoor makkelijk in de ijskast verdwijnen of worden ingetrokken. Het is daarom cruciaal dat dit Kabinet daadkracht toont door komende maanden de plannen verder uit te werken en de eerste projecten te selecteren.”

Daarnaast mogen de groeistrategie en het investeringsfonds geen vrijbrief zijn om af te zien van structurele ophoging van de IenW-begroting. De afgelopen jaren is flink bezuinigd op investeringen in mobiliteit, terwijl het aantal reizigers en goederenstromen flink is gegroeid.

Vervolgstappen
De Mobiliteitsalliantie denkt graag mee over de verdere uitwerking en invulling van de groeistrategie en bijbehorende noodzakelijke investeringen. Dit moet leiden tot een stevige verankering van mobiliteit in ons (toekomstig) Kabinetsbeleid en versterking van deze belangrijke pijler voor de Nederlandse economie.

Download hier de brief en de bijlage aan de Tweede Kamer:
Brief Mobiliteitsalliantie Groeibrief en investeringsfonds
Bijlage: de groeibrief in relatie tot het Deltaplan Mobiliteit