berichten

Provincies, gemeenten en sector aan beoogde coalitie: geef voldoende prioriteit aan mobiliteit

24 april 2024

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken het belang van mobiliteit hoog op de politieke agenda. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, is structureel investeren in mobiliteit van groot belang.

“Mobiliteit is geen doel, maar een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Denk daarbij aan voldoende autowegen, fiets- en wandelpaden, waterwegen, bruggen en sluizen en een fijnmazig OV-netwerk. Bereikbaarheid én de betaalbaarheid daarvan is cruciaal, zegt ANWB-bestuursvoorzitter Marga de Jager, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie.

Capaciteit op peil brengen

De nood is hoog constateren de samenwerkende partijen. Het land slibt dicht als het komende kabinet niet met daadkrachtig mobiliteitsbeleid komt. In dat nieuwe beleid is in veel gevallen maatwerk nodig, omdat de problemen wijdverbreid zijn[1]. Van achterstallig onderhoud aan de infrastructuur[2], tot het op peil brengen van de capaciteit in het openbaar vervoer. Er moet slimmer worden omgegaan met wat er al is, in combinatie met meer geld. Jaarlijks is voor beheer en onderhoud alleen al 2 à 3 miljard euro extra nodig, los van investeringen in uitbreiding en vernieuwing van de infrastructuur. Het lijkt een enorme investering[3], maar daar krijgt Nederland veel voor terug, zegt gedeputeerde Harry van der Maas van het IPO: ‘Het land slibt dicht als het komende kabinet niet met daadkrachtig mobiliteitsbeleid komt. Dat kan voorkomen worden door slimmer om te gaan met wat er al is, in combinatie met meer geld.’

Hou oog voor betaalbaarheid en reeds geplande projecten

Marga de Jager: ‘De politiek moet oog houden voor de betaalbaarheid van zowel reizen met het openbaar vervoer als de auto, zodat Nederlanders naar werk, school, familie of vrienden kunnen. De formerende partijen moeten niet alleen vooruitkijken, maar ook oog hebben voor eerder gemaakte afspraken. Van lopende of reeds geplande projecten moet de financiering of uitvoering niet teruggedraaid worden. Haperend beheer en onderhoud aan bijvoorbeeld rijkswegen leidt tot extra druk op provinciale en lokale wegen.

Bereikbaarheid moet beter

Iedere regio moet bereikbaar zijn. Gemeenten willen investeren in het verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit. Daarbij wordt ingezet op zo veel mogelijk lopen, fietsen, OV, deelmobiliteit en waar nodig de auto. Wethouder gemeente Meierijstad en VNG-commissielid Jan van Burgsteden: ‘Het is voor onze inwoners van belang dat er betaalbare en gelijkwaardige alternatieven voor de auto beschikbaar zijn, zoals goed OV in elke regio. Het is cruciaal dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en nieuwe woonwijken duurzaam en goed bereikbaar blijven, ook als je geen auto hebt.’

Kom in actie

De Mobiliteitsalliantie, de VNG en het IPO doen een dringend beroep op de beoogde coalitie om mobiliteit onlosmakelijk onderdeel te maken van nieuw beleid. Daar heeft de kiezer niet alleen behoefte aan, maar ook recht op.