Nieuws

berichten

Brede Maatschappelijke Heroverwegingen handvat voor flexibeler mobiliteitssysteem

Investeer in een flexibel, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem om onze economie komende jaren weer te versterken en de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland te verbeteren. Dit stelt de Mobiliteitsalliantie in reactie op de presentatie van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH). De alliantie kan zich op belangrijke punten vinden in de voorstellen uit het investeringsscenario en ziet dit als een goede stap om de in het Deltaplan geschetste ambities vorm te geven. De alliantie pleit er wel voor om het benodigde extra geld voor dit scenario eerder beschikbaar te stellen.

23 april 2020

De BMH bieden concrete voorstellen voor een volgend kabinet en voor de verkiezingsprogrammacommissies om tot een herziening van ons mobiliteitssysteem te komen, onder meer door te investeren in de capaciteit van OV, fiets en de weg en flexibiliteit voor reizigers en vervoerders. Steven van Eijck, vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “We begrijpen dat veel mensen op dit moment vanwege de coronacrisis grote zorgen hebben over werk, inkomen en gezondheid. Daarnaast staan de overheidsfinanciën onder druk en heeft het kabinet zijn handen vol om Nederland door de crisis te loodsen. De mobiliteitssector draagt daaraan bij door Nederland de mobiliteit te blijven bieden die nu nodig is en in de toekomst noodzakelijk is om het economisch herstel van Nederland te bespoedigen.”

 

Investeren om economie aan te jagen en verdienvermogen te vergroten

Het BMH-investeringsscenario voor mobiliteit draagt op twee manieren bij aan het herstel van de Nederlandse economie: “Het biedt directe werkgelegenheid aan de bouwsector én draagt bij aan het verdienvermogen van Nederland. Dit verdienvermogen is in tijden van crisis een essentieel criterium voor investeringen”, stelt Van Eijck. Daarbij hebben investeringen in duurzaamheid en in de verbetering van de verkeersveiligheid een uitstekende kosten-batenverhouding, dus die moeten zonder meer doorgaan.

 

“De druk op de infrastructuurcapaciteit is door de crisis tijdelijk veel minder, maar zal op de langere termijn hoog blijven”, aldus Van Eijck. Hij waarschuwt om niet dezelfde fout te maken als in de vorige crisis door te bezuinigen op mobiliteit, te meer omdat infrastructuurprojecten een (aan)looptijd hebben. Die bezuinigingen hebben juist gezorgd voor de achterstanden die inmiddels zijn ontstaan. Tot slot ziet Van Eijck mogelijkheden om geplande werkzaamheden naar voren te halen, zoals onderhoud en renovatie van infrastructuur en het veiliger maken van wegen.

 

Juist nu nadenken over versterken economie

Ondanks de crisis, is het juist nu belangrijk om na te denken over hoe mobiliteit kan bijdragen de crisis te boven te komen en de economie richting 2040 te versterken. In de BMH worden de maatschappelijke kosten als gevolg van de mobiliteitsproblemen geraamd op 28 tot 50 miljard euro (2018). De BMH biedt diverse scenario’s, waaronder een investering- en bezuinigingsvariant. Als alliantie hebben we in het Deltaplan gepleit voor maatregelen en investeringen om het huidige mobiliteitssysteem flexibeler, veiliger en duurzamer in te richten. De ervaring die we nu opdoen met flexibel werken en leren moeten we benutten om deze transitie te versnellen. Denk aan flexibele werk- en onderwijstijden en werken op afstand. De BMH omvat daarnaast, ook in het kader van flexibiliteit, voorstellen om met digitale én fysieke manieren vervoermiddelen beter op elkaar aan te sluiten om zo de bewegingsvrijheid van de gebruiker vergroten.

 

Meer flexibiliteit essentieel in toekomstig mobiliteitssysteem

In tegenstelling tot de BMH, verwacht de Mobiliteitsalliantie dat Mobility as a Service (MaaS) een belangrijke bijdrage kan leveren aan het flexibeler maken van ons mobiliteitssysteem. Dankzij MaaS worden alle vormen van mobiliteit voor de reiziger geïntegreerd aangeboden in een eenvoudig toegankelijk digitaal systeem dat plannen, boeken en betalen mogelijk maakt. Dit zorgt voor een betere benutting van de vervoersmogelijkheden. Naast een goed werkende digitale infrastructuur vraagt een flexibel mobiliteitssysteem ook om fysieke overstappunten (HUB ‘s) aan de randen van steden en in het landelijke gebied brengen. Deze hubs brengen diverse vervoersmiddelen bij elkaar en maken de overstap van reizigers en de overslag van goederen van het ene vervoersmiddel naar het ander makkelijker. De uitrol van een systeem van Betalen naar Gebruik is een randvoorwaarde om de gewenste flexibiliteit in ons mobiliteitssysteem mogelijk te maken. Dankzij een dergelijk systeem worden onze autobelastingen omgezet naar een prijs per gereden kilometer en sturen we niet meer op de aanschaf en het bezit van een auto, maar op het gebruik. Dit zorgt voor beter inzicht in de werkelijke kosten van de reis en beïnvloedt het reisgedrag. De Mobiliteitsalliantie pleit voor een budgetneutraal systeem waarbij de kosten voor de automobilist per saldo niet omhoog gaan.

Tot slot stelt de Mobiliteitsalliantie dat er meer nodig is op het gebied van verkeersveiligheid dan in de scenario’s van de BMH is opgenomen. Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en -doden vergt blijvend aandacht.