bouwstenen

Verkeersveiligheid

Een verbeterde verkeersveiligheid is een grote nationale prioriteit

De verslechterende verkeersveiligheid moet nationale prioriteit worden, met effectievere beïnvloeding van verkeersgedrag (minder afleiding), aanzienlijk meer handhaving van gedrag, investeringen in beter onderhoud en veiliger infrastructuur, benutten van technologische innovaties (ITS) en een betere ongevallenregistratie. De partners gaan door met activiteiten die zij hebben ingezet (verkeersveiligheidsdiner, ontwikkeling van educatieve programma’s verkeersveiligheid op scholen) en roepen de overheid op om samen na te denken over een gecoördineerde aanpak. Daar waar er strengere wet- en regelgeving nodig is moet deze worden doorgevoerd, inclusief een betere coördinatie op de naleving en handhaving. Datzelfde geldt voor de aanpak van sociale veiligheid en (voertuig)criminaliteit.

Inzet

Het doel is om in 2020 én daarna de ernstige gewonden en doden sterk te verminderen. In 2016 zijn dat 621 doden en 21.300 gewonden. Het doel is om dat te verminderen naar 500 en 10.600. In 2030 is het doel om deze aantallen nog eens te halveren.

De maatschappelijke kosten en het individuele leed kost momenteel 14 miljard euro per jaar. De bedoeling is dat er moet geïnvesteerd worden in de bezuinigingen die nu het meest zichtbaar worden, denk hierbij aan bijvoorbeeld gemeentelijke infrastructuur.

Voertuigcriminaliteit, met name fietsdiefstal, wordt met tenminste 25% teruggedrongen. Om dit doel te bereiken is de bedoeling dat de drempel wordt weggenomen bij de mobiliteitskeuze.

Door

Te investeren in een beter onderhoud en een betere infrastructuur is het mogelijk deze doelen te bereiken.

 • goed ingerichte 30 km/u, 60 km/u en 80 km/u zones.
 • fietsers die systematisch worden gescheiden van het gemotoriseerd verkeer.
 • een veilig ingerichte fietsinfrastructuur.

Het benutten van technologische en juridische innovaties

 • Er is een duidelijke collectieve visie op welke manier het toepassen van moderne technologie kan bijdragen tot het verlagen van de verkeersonveiligheid. De overheid neemt hiervoor het initiatief.
 • Maak een begin met Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA)
 • De uitvoering van handhavingstaken en de inning van boetes (op stedelijk niveau) in 1 hand houden
 • Houdt veiligheidssystemen buiten de berekening van de BPM
 • Opleiding en beïnvloeding van verkeersgedrag
 • Ontwikkelen van een gedragscode en maatregelenpakket rond afleiding in het verkeer

Meer en effectievere handhaving door een hogere en risicogestuurde controlekans

 • Vergroten van het aantal staandehoudingen
 • Gebruik maken van slimme, geautomatiseerde handhaving

Een betere ongevallenregistratie

 • 100% registratie van en onderzoek naar ongevallen met dodelijke afloop
 • Ontsluiten en koppelen van relevante data bronnen
 • Combineren met publiek-private initiatieven (STAR)