bouwstenen

Renovatie wet & regelgeving

Invulling van onze ambitie kan niet zonder een herziening van het huidige fiscale stelsel en de bestaande wet en regelgeving. In ieder geval dienen de volgende punten te worden meegenomen:

• Een eerlijk systeem -d.w.z. gelijk verdeeld over werkgevers en particulieren- van betalen voor gebruik. Een renovatie van ons fiscale stelsel is onvermijdelijk om de gebruiker optimale keuzevrijheid en flexibiliteit te bieden. Betalen naar gebruik (en naar ‘vervuiling’) biedt -onder de juiste voorwaarden- gebruikers de mogelijkheid optimaal modaliteiten te combineren, zonder dubbele rekeningen. ITS-toepassingen zullen dit versterken. Op korte termijn kan worden begonnen met experimenten. De lessen die hieruit worden getrokken kunnen worden meegenomen in meer structureel beleid dat breed wordt gedragen. De huidige technologie maakt een passend system –meer dan enkele jaren geleden- mogelijk.

• Organisaties en marktpartijen dienen te worden uitgedaagd te komen met vernieuwende oplossingen en toepassingen, bijvoorbeeld om veiligheid bevorderende producten en diensten versneld naar de markt te brengen. Dit vraagt ook ruimte voor experimenten die belangrijke game changers kunnen versnellen en die innovaties dichterbij brengen. Denk aan pilots met platooning, oplaadinfrastructuur en energieopslag, productie van hernieuwbaar gas voor lichte voertuigen en (Bio)-LNG voor zwaar wegverkeer en scheepvaarttoepassingen en het combineren van openbaar- en doelgroepenvervoer. Denk ook aan slimme (ITS) toepassingen die het gebruik van het mobiliteitssysteem flexibeler maken, (elektrische) tweewielers verder stimuleren en deelsystemen (fiets en auto) promoten. Aan producten en diensten die helpen slimme keuzes (gedrag!) te maken voor, tijdens en na de trip (multimodaal en synchromodaal) en aan innovaties in producten én diensten die de veiligheid vergroten.

Naar analogie van voorbeelden elders kan een casestudie worden uitgevoerd naar het ontwikkelen van slimme digitale systemen voor het delen van voertuigen en de impact daarvan op mobiliteit gerelateerde problemen in grote steden.

Een belangrijke driver onder onze ambitie bij Duurzame Mobiliteit betreft passende wet- en regelgeving en fiscaliteit. Dit vraagt lef, ruimte en aandacht voor een aantal (samenhangende) aspecten.

1. Ruimte voor experimenten:

 • De norm in de mobiliteit wordt betalen naar gebruik. In de komende kabinetsperiode wordt via pilots en experimenten bepaald op welke wijze betalen naar gebruik en naar klimaat- en milieueffecten, het meest effectief, efficiënt en simpel kan worden ingevoerd;
 • Experimenten met platooning en zelfrijdende voertuigen (aanpassen verkeerswetgeving);
 • Experimenten/living labs van bedrijfsleven, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers met ‘mobiliteitsbudgetten’ om kennis op te bouwen over de effecten en input te kunnen leveren die nodig is om bestaande wetten aan te passen, zodat er ruimte ontstaat voor de invoering van het ‘mobiliteitsbudget’, mits het budget wordt aangewend om duurzame mobiliteit te stimuleren;
 • Experimenten om de keuzevrijheid van de gebruiker/reiziger te vergroten door het ontschotten tussen de verschillende vervoerswijzen, zodat de gebruiker beter kan kiezen wat voor hem of haar het modal optimum is.

2. Stimuleren van duurzame mobiliteit door (fiscale) stimuleringsprikkels. Te denken valt aan:

 • Het fiscaal vriendelijk behandelen van de fiets, inclusief het verbeteren van voorlichting rondom bestaande mogelijkheden (19ct/km) en het stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets en speed pedelec door het op nihil stellen van de fiets in de Werkkostenregeling;
 • Het stimuleren van gebruik en aanschaf van voertuigen die voldoen aan zero emissie of die voor de transitie daar naar toe aan normen voor low emissie voldoen;
 • Mogelijk maken van “6 wielen leasecontracten” (combineren van aanschaf fiets en auto);
 • De leasefiets moet worden vrijgesteld van bijtelling;
 • Differentiatie van brandstofaccijnzen voor groene brandstoffen die bijdragen aan CO2-reductie (grondslag energie-inhoud en CO2-emissie);
 • Introductie van een mobiliteitsbudget, waardoor werkgevers reiskostenvergoedingen flexibeler kunnen inzetten en kunnen gebruiken om werknemers slimme keuzes te laten maken en duurzame mobiliteit te bevorderen. Hiervoor moeten fiscale belemmeringen worden weggenomen;
 • Aantrekkelijker maken van investeringen in groen transport via tijdelijke compensatie voor de ‘onrendabele top’.

3. Wegnemen van oneffenheden in bestaande wet- en regelgeving:

 • Versoepelen gebruik schone mobiliteit in de werkkostenregeling: nul waardering fiets of gerichte vrijstelling en bij ‘overwegend zakelijk gebruik’ het privégebruik van OV vrijstellen van loonheffing;
 • Afbouw BPM voor motoren in lijn brengen met de afbouw van de BPM personenauto’s;
 • Het biobrandstofbeleid is gericht op toepassing in het (inter)nationale lange afstand wegtransport, de lucht en scheepvaart voor duurzame biobrandstoffen (afval en duurzame geavanceerde grondstoffen);
 • Zorgvuldige regelgeving over toegang tot en gebruik van de data die uit connected voertuigen komt, zodat optimaal kan worden geprofiteerd van de mogelijkheden die dit biedt voor slimme mobiliteit, inclusief multimodaal reizen.