Persbericht

berichten

Veranker cruciale rol van mobiliteit in verkiezingsprogramma’s en regeerakkoord

15 augustus 2023

Mobiliteitsalliantie doet concrete voorstellen om duurzame mobiliteit betaalbaar te maken:

Mobiliteit moet betaalbaar blijven. Dat is nodig om Nederland bereikbaar te houden. Ook moet duurzame mobiliteit gestimuleerd worden om het draagvlak voor de duurzaamheidstransitie te vergroten. Daarom doet de Mobiliteitsalliantie – een samenwerking van 25 mobiliteitspartijen – een gezamenlijke oproep aan de politiek. Zij vraagt daarin om de cruciale rol van mobiliteit te verankeren in de verkiezingsprogramma’s en het regeerakkoord. De Mobiliteitsalliantie doet daarbij concrete voorstellen die de betaalbaarheid van duurzame mobiliteit voor iedereen verbeteren.

De Mobiliteitsalliantie is een breed samenwerkingsverband van relevante partijen in de mobiliteit, waaronder de ANWB, de NS, de drie grote stadsvervoerders, Wandelnet, RAI Vereniging, Schiphol en de BOVAG. “Met onze kennis en ervaring willen we er gezamenlijk voor zorgen dat Nederlanders hun woning, onderwijs, werk, zorg, recreatie en andere voorzieningen goed kunnen blijven bereiken”, zegt Marga de Jager, CEO van de ANWB en voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. “Mobiliteit is dus geen doel op zich, maar draagt bij aan de economie en de mogelijkheid om mee te doen aan onze samenleving.”

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen is de verwachting dat onder meer woningbouw, stikstof en de klimaatopgave centrale thema’s worden. Mobiliteit speelt bij al die thema’s een cruciale rol. De Jager: “We vragen politieke partijen om bij al deze centrale thema’s ook rekening te houden met het belang van mobiliteit en dit een plek te geven in hun verkiezingsprogramma en daarna in het regeerakkoord.”

Mix van maatregelen nodig

De Mobiliteitsalliantie stelt bij haar oproep een mix van maatregelen voor om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren.

1 Groei faciliteren

Om de bevolkingsgroei en economische groei te faciliteren, blijft kwalitatief hoogwaardige infrastructuur nodig, die meegroeit met de vraag. Dat betekent voorbereidingen treffen voor infra-uitbreidingen in de toekomst, afmaken wat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is afgesproken en meer budget voor beheer en onderhoud.

2 Beter benutten

Bestaande infrastructuur kan beter worden benut. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van personen- en goederenhubs, een afsprakenkader voor Mobility as a Service (MaaS), de spreiding van reizigersstromen en een eerlijk systeem van betalen naar gebruik.

3 Meer nabijheid

Wanneer mensen dichter bij huis toegang krijgen tot voorzieningen, werk en recreatiegebieden, hoeven zij minder (ver) te reizen. Daarom moet nabijheid een integraal onderdeel worden van ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Stimuleren van verduurzaming

De komende jaren wordt de grote uitdaging om duurzame mobiliteit betaalbaar te houden. Daarom vraagt de Mobiliteitsalliantie het Rijk ook om te investeren in verduurzaming van mobiliteit. Bijvoorbeeld door het gebruik van nul-emissieauto’s te stimuleren. Maar ook via het faciliteren van multimodale oplossingen, waardoor onder meer forenzen (voor een deel van de reis) eerder kiezen voor het ov, lopen, of deel-scooters.

Tot nu toe werd slechts een klein gedeelte van de gelden uit het Klimaatfonds uitgetrokken voor de verduurzaming van mobiliteit, terwijl in het Klimaatakkoord is afgesproken dat mobiliteit 12% van de CO2-reductie realiseert. De Jager: “Ons streven is om van elke kilometer een betaalbare, duurzame kilometer te maken én om Nederland in die ambitie mee te krijgen. Daarvoor zijn miljarden euro’s extra nodig.”

Oproep-verkiezingen-MA