Nieuws

berichten

Mobiliteitsalliantie en ministerie I en W starten pilots

21 november 2019

De Mobiliteitsalliantie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) starten nog dit jaar en begin 2020 met de eerste twee van in totaal vijf pilots om ervaring op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling. Hiervoor trekken de partijen gezamenlijk 1 miljoen euro uit. De pilots hebben als doel om gebruikers meer flexibiliteit te geven, de beperkte ruimte van infrastructuur beter te benutten en meer bewegingsvrijheid voor de gebruiker te genereren.

De capaciteit van de Nederlandse infrastructuur is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobiliteit anders worden ingericht. Gebruikers moeten flexibeler kunnen zijn in hun reis- en vervoersgedrag, waardoor meer ruimte ontstaat en makkelijker kan worden gereisd en vervoerd. In juni van dit jaar heeft de Mobiliteitsalliantie daarom het Deltaplan Mobiliteit gepresenteerd met een blauwdruk voor de toekomstige inrichting van ons mobiliteitssysteem.

Experimenten
Experimenteren met alternatieve vormen van vervoer en betaling is een eerste belangrijke stap op weg naar meer flexibiliteit voor de gebruiker. In het Deltaplan staat een aantal pilots omschreven die de Mobiliteitsalliantie dit jaar en volgend jaar in samenwerking met het ministerie van IenW wil opstarten. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan het regeerakkoord. Met behulp van de pilots wil de Mobiliteitsalliantie samen met het ministerie inzicht krijgen op welke manier reizigers kunnen worden geprikkeld hun gedrag te veranderen en meer flexibel reisgedrag mogelijk maakt. De pilots worden momenteel uitgewerkt, waarvan er een nog dit jaar start en de tweede in januari 2020. Dit zijn de pilots ‘verhandelbare parkeerrechten’ en ‘variabele bijtelling voor leaserijders’. De start van overige drie pilots volgt later.

Eerste twee pilots
Er gaat een onderzoek van start om na te gaan wat het effect is van schaarste in parkeervoorzieningen op het gebruik van de auto. Deelnemers aan deze pilot krijgen parkeerrechten om gebruik te maken van het parkeerterrein van het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Door middel van een digitale marktplaats kunnen de parkeerrechten onderling worden verhandeld. Automobilisten worden hierdoor geprikkeld om meer na te denken over hun reisgedrag en gestimuleerd deze anders in te richten. De eerste resultaten van het onderzoek worden in februari volgend jaar verwacht.

De tweede pilot start in januari 2020 en wordt uitgevoerd door de Vereniging voor Zakelijk Rijders (VZR). In deze pilot wordt onderzocht of het variabel maken van de bijtelling van invloed is op het aantal gereden privékilometers van de berijder. Automobilisten worden met een prijsprikkel gestimuleerd om na te denken over hun reisgedrag dat direct van invloed is op hun eigen portemonnee en het gebruik van de auto.

Deltaplan Mobiliteit
De pilots maken onderdeel van het Deltaplan Mobiliteit. De kracht van het Deltaplan is dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert. In dit systeem moet de gebruiker zich zonder vertragingen en andere belemmeringen duurzaam, veilig, betaalbaar en comfortabel kunnen verplaatsen, met voldoende keuze uit alle beschikbare vervoersmodaliteiten. Dit vraagt om een integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen en beleid dat de overstap tussen vervoersmiddelen bevorderd. Met de start van de pilots onderzoeken de Mobiliteitsalliantie en het ministerie van IenW de mogelijkheden om deze integratie te bevorderen.

Bijlage:
Kamerbrief Deltaplan en pilots Mobiliteitsalliantie