Visie & missie

De mobiliteit groeide de afgelopen jaren hard en bereikt op veel plekken de grenzen van wat het systeem aankan. In het Deltaplan 2030 ‘Hoog tijd voor Mobiliteit’ belichtte de mobiliteitsalliantie haar plan om het mobiliteitssysteem toekomstbestendig te maken. Een plan waarin mobiliteit wordt verbonden met klimaatdoelstellingen, de energietransitie en het leefbaar houden van stad en platteland. En waarvoor aanpassingen in het systeem – inclusief nieuwe wet- en regelgeving – en extra middelen nodig zijn. Inmiddels leven we in een periode van corona. De impact van Covid-19 is groot en zal leiden tot een terugval in de behoefte aan mobiliteit, zeker op de korte termijn.

Ook op langere termijn kan sprake zijn van blijvende veranderingen of verschuivingen. Maar – met vertraging – zal het huidige mobiliteitssysteem op veel plekken weer worden getest en haar grenzen bereiken. Files worden straks weer langer, het OV raakt aan de capaciteitslimiet (al dan niet door social distancing) en de fietsinfrastructuur is op veel plekken nu al niet berekend op meer gebruikers. Steden zullen blijven groeien – ook als het minder snel gaat dan gepland – en steeds meer inwoners en werknemers moeten zich kunnen verplaatsen op minder vierkante meters. Ook de CO2– en andere duurzaamheidsopgaven blijven actueel. Het is juist nu tijd om het mobiliteitssysteem klaar te maken voor de toekomst.

Belang van mobiliteit

Mobiel kunnen zijn, is een fundamentele behoefte van de mens. Een passend mobiliteitssysteem is cruciaal voor onze economie en voor de welvaart in de Nederlandse samenleving. De mainportfunctie van Nederland is en blijft belangrijk en stelt hoge eisen aan het vervoer van goederen over weg, spoor en water. Nederland behoort tot de internationale top als het gaat om mobiliteit. Het vasthouden van die koppositie is niet vanzelfsprekend. Terwijl in het afgelopen decennium het budget voor mobiliteit terugliep, nam de vraag boven verwachting toe. Mobiliteit speelt daarnaast een belangrijke rol in maatschappelijke opgaven. De groei van de stad (meer woningen, inwoners en werknemers) betekent meer mobiliteit op minder vierkante meters. De bevolking vergrijst en blijft langer mobiel. In de niet-stedelijke gebieden worden voorzieningen meer gecentraliseerd en verschraalt het collectief vervoer. Goederen worden steeds vaker besteld via internet en we willen steeds meer en verder weg, maar dat mag niet ten koste gaan van leefbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid. Klimaat en de energietransitie winnen aan belang bij de keuzes die worden gemaakt. Deze ontwikkelingen stellen aanvullende en nieuwe eisen aan de kwaliteit van mobiliteit.
De coronacrisis heeft impact op deze ontwikkelingen, op korte termijn met een forse vraaguitval. Op langere termijn zal soms sprake zijn van versnelling van trends, soms van afzwakking. Maar in alle gevallen blijft mobiliteit een drager van onze samenleving die individu, omgeving, economie en maatschappelijke opgaven verbindt. Een transitie is en blijft nodig om bewegingsvrijheid ook in 2030 nog te kunnen waarborgen.

Reizen in 2030

De ambitie van de Mobiliteitsalliantie is om reizigers en vervoerders in 2030 een drempelloze, duurzame, veilige en comfortabele reis te bieden. Reizigers, vervoerders en verladers moeten altijd en overal binnen maatschappelijk aanvaarde randvoorwaarden de gewenste mobiliteitsoplossing kunnen kiezen. Een reis moet binnen 45 minuten volbracht kunnen zijn en goederen moeten binnen 24 uur op elke bestemming in Nederland kunnen worden bezorgd.