Urgentie

Urgentie

Het werd de afgelopen jaren steeds drukker op de Nederlandse wegen. Files en knelpunten zijn jarenlang onvoldoende aangepakt. Daarnaast staat Nederland voor een forse woningbouwopgave van meer dan een half miljoen woningen tot 2030. De nadruk ligt hierbij  op verdichting van stedelijke gebieden. De vervoersvraag en de druk op de ruimte in de steden zal daardoor fors toenemen. De capaciteit van zowel wegen als OV bereikte de afgelopen jaren op veel plekken zijn grens. We staan daarnaast voor een grote verduurzamingsuitdaging. Ook de mobiliteitssector zal daar, ondersteund door overheidsbeleid, een bijdrage aan leveren.

Reizigers hebben een sterke behoefte aan keuzevrijheid en er zijn meer en meer technologische mogelijkheden om hen via mobiele apps de keuze te bieden tussen (het combineren van) verschillende vervoermiddelen. De bevolking vergrijst maar blijft langer mobiel. Jongeren in stedelijke centra hechten minder waarde aan (auto-)bezit, maar stellen wel hoge eisen aan hun persoonlijke mobiliteit. Goederen worden in toenemende mate via internet besteld, met als gevolg steeds meer vervoersbewegingen in de steden.

Waar Nederland tot enkele jaren geleden elk jaar beter scoorde op het gebied van verkeersveiligheid, is die trend inmiddels gekeerd.

Drukte op ruimte neemt toe

Onze bevolking en economie groeien verder en in de stedelijke gebieden worden meer woningen gebouwd. Steeds meer mensen verplaatsen zich hierdoor op dezelfde tijdstippen. Terwijl in de rustigere gebieden inwoners grotere afstanden moeten afleggen omdat voorzieningen, inclusief het busvervoer, verdwijnen.

Anders inrichten van de eerste en de laatste kilometer is onvermijdelijk, ook al omdat de fysieke ruimte voor individuele voertuigen in de stedelijke centra steeds schaarser wordt.

Druk op openbaar vervoer neemt toe

Ook het openbaar vervoer groeide de laatste jaren sterk. Een groeiende groep mensen mijdt de auto en maakt gebruik van het openbaar vervoer. Waar het druk is, is de rek inmiddels uit het systeem en de geplande investeringen tot en met 2030 blijken nu al onvoldoende. Na de lockdown van maart 2020 lijken door de coronacrisis meer mensen een auto te verkiezen boven het openbaar vervoer, maar of die trend doorzet moet de komende maanden blijken.

De grenzen tussen autobezit en -gebruik, OV, fiets, particulier en taxivervoer en andere mobiliteitsvormen (carsharing) vervagen. Steeds meer mensen maken gebruik van Mobility as a Service (MaaS): reizigers maken meer en meer gebruik van vervoersdiensten waarbij men betaalt naar gebruikMet behulp van apps boeken en betalen zij zo hun reis van deur tot deur.

Reductie fijnstof en CO2

We willen gezond leven, maar de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen is veel te hoog en vormt een bedreiging voor onze gezondheid. Dat is natuurlijk onacceptabel. De groei van mobiliteit moet daarom samengaan met een afname van de uitstoot van CO2 en fijnstof.

Duurzame mobiliteit is noodzakelijk om vanuit de mobiliteitssector een bijdrage te leveren aan het bereiken van de gestelde klimaat-, leefbaarheids- en gezondheidsdoelen. Door bijvoorbeeld zuinigere verbrandingsmotoren, elektrificering van het wagenpark en invoering van CO2-neutrale lijnbussen.